Åpenhetsloven

 

Introduksjon

 

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester,
og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

 

 

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente
menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende
rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid
som ivaretar grunnleggendemenneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen,
og som gir en lønn å leve av. Med leverandørkjede menes enhver i kjeden av leverandører
og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som
inngår i en virksomhets leveringav tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt.
Med forretningspartner menes enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten,
men som ikke er en del av leverandørkjeden.

Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer
for flernasjonale selskaper. Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig
og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art,
konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og
sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.
Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider,
eller være lett tilgjengelig.
Virksomhetene skal i årsberetningen opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig.
Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved
vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.
Den skal underskrives i tråd med reglene i regnskapsloven §3-5.

 

 

Metodikk

Metodikken som benyttes for å besvare kravene i åpenhetsloven følger OECD sine retningslinjer
for aktsomhetsvurderinger for flernasjonale selskaper i henhold til §4 i åpenhetsloven.
Metodikken bygger på en fire-stegs modell som inneholder følgende komponenter og aktiviteter:

 

1. Forankre ansvarlighet

a. Forankring i styret og ledergruppen

b. Forankring i rutiner og prosedyrer for selskapet

 

2. Gjennomføre aktsomhetsvurdering

a. Analysere selskapets leverandører og verdikjede iht. OECD sine retningslinjer

b. Aktsomhetsvurdering med selskapets utvalgte representanter for identifisering av forbedringsområder

 

3. Prioritere og forebygge

a. Prioritere forbedringsområder og utvalgte leverandører for oppfølging

b. Identifisere tiltak for å forebygge, redusere eller unngå negative påvirkninger

 

4. Utarbeide KPI og rapport

a. Etablere KPI for måling av tiltak og utvikling over tid

b. Ferdigstille rapport om åpenhetsloven for selskapet

 

 

Datagrunnlaget som brukes er selskapets leverandørregister, leverandørtransaksjoner samt globale risikoindikatorer*
for brudd på menneskerettigheter, brudd på anstendig arbeidsforhold, brudd på økonomisk-og skattemessig
lovgivning samt modenhet av nasjonal miljøpolicy. Analysen ser videre på aktuelle retningslinjer, rutiner og prosedyrer
Selskapet har på plass for å kunne kartlegge, utføre, måle, evaluere og følge opp potensielle negative påvirkninger for
Selskapet, leverandører og forretningsforbindelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonie Norge AS

Varemerket Harmoniehar en god forankring og er vel ansett i markedet. HarmonieNorge AS har kontorer og lager i Stokke i Vestfold
og besitter totalt ca. 10 000 kvm., hvorav ca. 9500 kvm. er til lager.
Dette utgjør Nordens største dørlager, og det er vi stolte av!

 

Harmonie har som målsetting å være aller best på markedet. Dette krever at vi fører et målbevisst kvalitetsarbeid i alle ledd over tid,
og innehar en profesjonell holdning til våre kunder.

 

Vi er opptatt av stil, kvalitet og sikkerhet. Med våre 37 ansatte, som hver dag brenner for faget sitt, sikres kvaliteten i alle ledd.
Vi har dyktige folk innenfor hvert fagområde. Våre forhandlere består av nasjonale og lokale byggevareforretninger i hele Norge.
Bærekraft er viktig for oss både i produktutvikling, distribusjon og valg av emballasje. Vi har fokus på levetid og isolasjonsevne i våre produkter,
i tillegg til etterlevelse av gjeldende europeiske standarder. HarmonieNorge er Miljøfyrtårnsertifisert, medlem av Grønt Punkt Norge og FSC-sertifisert (FSC-C122803). 

 

Mer informasjon om vårt arbeid med klima, miljø og bærekraft finnes på våre nettsider:  https://harmonie.no/miljo-klima-baerekraft/

 

 

 

 

 

 

Introduksjon til verdikjeden og forretningsaktiviteter

 

Harmonie Norges største aksjonær er Smørstein HoldingAS. Selskapets hovedaktiviteter
består av import og videresalg av dører, vinduer og porter til engrosmarkedet i Norge.
Våre produkter finnes hos byggevareforhandlere i hele Norge,
både lokale forhandlere og kjente merkenavn som Coop Obs Bygg, Optimera, Mestergruppen,
Gausdal Landhandleri, Dør & Vindu, Stangeskovene og Tore Ligaard.

 

Selskapet har produksjon i ulike land, og er i stor grad involvert i produktutvikling og
produksjon av egne produkter. Produktutviklingen forestås av Selskapet i Norge,
før produktspesifikasjoner, modeller og kvalitetskrav kommuniseres til aktuelle leverandører og det besluttessamarbeid. Harmonie har følgelig tett kontakt med sine vesentlige leverandører,
hvorav kontakten innebærer inntil månedlige bedriftsbesøk avhengig av vesentlighetsgrad.
Denne kontakten innebærer også involvering av kunder, hvorav flere av Selskapets største kunder
har vært på bedriftsbesøk på en fabrikk i Europa. 

 

Smørstein HoldingAS er som Selskapets største aksjonær omfattet av åpenhetsloven gjennom sammenslåingsregelen med HarmonieNorge AS. Denne rapporten må anses å omfatte begge selskap,
da Smørstein HoldingAS har en holdingfunksjonog ikke tilbyr varer og tjenester i Norge. 

Rutiner og retningslinjer

 

I Harmonie Norge AS er det formaliserte rutiner og retningslinjer som adresserer elementer
i åpenhetsloven. Her vises det primærttil styrevedtak om etterlevelse av åpenhetsloven
og OECD sine retningslinjer for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold,
samt prosedyrer og retningslinjer i selskapets virksomhetsstyring:

 

● Selskapets personalhåndbok

● Selskapets HMS-håndbok

● Code ofConductfor fabrikker

● Leverandørkontraktfor fabrikker

 

Det er i løpet av arbeidet med åpenhetsloven foretatt en revidering av gjeldende retningslinjer
og rutiner slik at disse i større grad skal omfavne, kartlegge, evaluere og håndtere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Leverandørevaluering gjennomføres
i 2022 basert på en totalvurdering av leverandørenes omdømme,
relasjon og kompetanse, samt gjennom bedriftsbesøk hos Selskapets største leverandører
(i hovedsak fabrikker). Selskapet har allerede før arbeidet med åpenhetsloven hatt fokus på
sosial bærekraft i styrende dokumenter, og flere av Selskapets samarbeidende fabrikker har signert
Code of Conduct som vedlegg til formell kontrakt i 2022. 

 

Som et ledd i arbeidet med åpenhetsloven har Selskapet i 2023 en målsetting om formalisering
av rutiner for leverandørkontroll, herunder terskelverdier, lagring og oppfølging av dokumenter for leverandørkontroll (Code of Conduct, leverandørerklæring og spørreskjema).
Dette arbeidet er påstartet for eksisterende leverandører våren 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering

Harmonie Norge AS har utført aktsomhetsvurdering i henhold til Åpenhetsloven §4 og redegjør for aktsomhetsvurderingen etter §5. 

 

Harmonie har utført analyse av leverandører i 2022 mot globale risikoindikatorer
innen menneskerettigheter, arbeidsforhold, klima og miljø, samt korrupsjon.
Av totalt 366 leverandører er det
tre leverandører som kommer fra høyrisikoland og tre leverandører som kommer fra land
med middels risikofor brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
De mest vesentlige leverandørene, som står for 80 % av samlet innkjøp, er prioritert til
aktsomhetsvurdering i tillegg til utenlandske aktører. Dette da det eksisterer en mengde
mindre vesentlige leverandører, samt engangsleverandører som det ikke er hensiktsmessig å analysere for rapporteringsåret 2022 basert på vesentlighetsprinsippet. Selskapet har videre vurdert leverandører etter kategorier fra 1-6 basert på transaksjonsstørrelse og type samarbeidsforhold, og foretatt risikovurderinger basert på leverandørkategorier.

 

● Kategori 1 består av leverandører som til sammen utgjør 80 % av Selskapets transaksjonsvolum og utenlandske aktører som prioriteres inn til full aktsomhetsvurdering med tilhørende risikovurdering.
Selskapet har tatt stilling til behov for leverandørkontroll for leverandører i kategori 1. 

 

● Kategori 2 består av leverandører med vesentlig beløp, men som leverer merkantile tjenester.
Det er foretatt en risikovurdering av første ledds leverandører, men ikke øvrig verdikjede.

 

● Kategori 3 består av leverandører med middels transaksjonsvolum for 2022 og har gjennomgått risikovurdering i første ledd.

 

● Kategori 4 består av leverandører med avsluttet samarbeid.
Utenlandske aktører og aktører med vesentlige beløp for 2022 er likevel prioritert
inn til aktsomhetsvurdering for 2022.

 

● Kategori 5 består av mindre vesentlige leverandører (transaksjonsvolum under NOK 50 000)
og som ikke er prioritert inn til aktsomhetsvurdering for 2022.

 

● Kategori 6 består av Selskapets kunder og er ikke prioritert inn til aktsomhetsvurdering for 2022. 

 

Totalt 24 leverandører er plassert i kategori 1 og har gjennomgått full aktsomhetsvurdering.
I tillegg har Selskapet prioritert inn to leverandører fra produktkategori 4 grunnet landtilknytning. 

 

Funn og oppfølging

Gjennom aktsomhetsvurderingen er ingen av Selskapets førsteledds leverandører
vurdert til høy risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Tre førsteledds leverandører er vurdert til middels risiko for negative konsekvenser,
hvorav to av disse ikke vil følges ytterligereopp av Selskapet grunnet avsluttet samarbeidsforhold.
Tilsvarende er tre leverandører vurdert til middels risiko og en leverandør vurdert til høy risiko for negative konsekvenser ut over første ledd (øvrig leverandørkjede). Vurderingene er basert på bransjerisiko, landtilhørighet, samt basert på grad av kjennskap til de aktuelle leverandørene.
Det er for 2023 etablert en målsetting om å bli bedre kjent med enkelte av disse aktørene,
herunder to leverandører fra land med middels risikoscore. 

 

Harmonie Norge er ikke kjent med faktiske eller negative konsekvenser i sin verdikjede.

 

HarmonieNorge har påstartet et arbeid med å sende Code of Conduct og spørreskjema til
12 vesentlige leverandører som ikke har signert dette tidligere. Selskapet vil i 2023 fokusere på
å implementere rutiner og prosedyrer for leverandørkvalifisering for å redusere risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin verdikjede.
Det er etablert en målsetting om at 100 % av nye leverandører som leverer varer og
tjenester innenfor selskapets driftsområde skal signere egenerklæring og/eller
Code of Conductfør det etableres samarbeid. Tilsvarende skal 100 % av nye leverandører
som forventes å ha en vesentlig strategisk betydning for Selskapet (kontraktsverdi over NOK 1 000 000) gjennomgå leverandørkvalifisering i form av spørreskjema med tilhørende dokumentasjon i forkant av samarbeidsinngåelse. 

 

Det søkes ikke ytterligere tiltak for 2023. 

Kontaktinformasjon

Ved ytterligere spørsmål om åpenhetsloven for Harmonie Norge, vennligst ta kontakt direkte med:

Innkjøps-og produktsjef: Marcus Ødegaard

Epost: marcus@harmonie.no